Historiska årsmöten

årsmöteprotokoll 2016

årsmöteprotokoll 2015

årsmöte 2015

årsmöteprotokoll 2014

Årsmöte 2014

årsmöteprotokoll 2013

Kallelse till årsmöte 2013

Kallelse till årsmöte 2013

”Björkfiber Ekonomiska förening”

 

 

 • Onsdagen den 17:e april
 • Klockan 19.00
 • Björkebråtens skola

Program

 • Inledning
 • Information från Wexnet
 • Tillbakablick på 2012
 • Nuläget
 • Fortsatt utbyggnad och färdigställande troligtvis slutet 2013
 • Årsmötesförhandlingar

Fika

 • Till självkostnads pris

Alla intresserade är välkommen. Alla har yttranderätt medan

rösträtt vid årsmötet har den som betalt medlemsavgift för 2012

Bilagor

 • Dagordning för årsmötet
 • Verksamhetsberättelse

 

2013-03-20

Göran Nilsson

Ordförande

 

Björkfiber Ekonomiska Förening Årsmöte 20130417

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare och att jämte ordförande justera protokollet
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Godkännande av dagordning
 6. Frågan om årsmötet blivit utlyst i behörig ordning
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om fastställande om balans- och resultaträkning samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 9. Beslut om ansvarfrihet för styrelsen

10.  Val av ordförande för ett år

11.  Val av en styrelseledamot och en styrelsesuppleant - under två år

12.  Val av revisorer – under ett år

13.  Val av valberedning – under ett år

14.  Verksamhetsplan och budget

15.  Fråga om årsavgift

16.  Övriga ärenden

 

2013-03-20

Göran Nilsson , ordförande

Verksamhetsberättelse 2012

Februari

8-2 Ansökan om tillstånd för schaktningsarbeten i allmän platsmark i tingsryds kommun beviljad

Mars

29-3 årsmöte Björkelund skola.

 

30-3 vi har blivit beviljade bidrag från  PTS  393 780 kr.

 

April

25-4

styrelsemöte Björkelund skola, beslutade bl.a vilka vi skulle hämta in anbud från på vår egengrävning.

 

Maj

15-5

Vi har jobbat med lite ansökningar, dels till Länsstyrelsen för samråd om kulturminnen vid nedgrävning av kablar i Almundsryds socken, Tingsryds kommun. Vi har fått klartecken med vissa restriktioner på en del områden.

25-5

Vi har blivit beviljade stöd från länstyrelsens projektstöd med 787 560 kr.

 

Juni

3-6

Trafikverket ansökan om tillstånd för fiberkabel i vägslänt på vissa delar vid väg 647,648 och 649. Tillstånd beviljat den 5-7 2012.

 

28-6

Styrelsemöte Björkelund skola antagit Wexnets offert på matreal och inkoppling av fibernätet 1 580 600 kr plus moms

 

Augusti

30-8

Vi har haft kontakt med Eón, de började äntligen gräva på etapp 2 Björkebråten-Paradiset torsdagen den 30-8 och har vår fiberslang med på våra sträckor och kommunen är med på sitt stammnät som vi även skall koppla in oss på.

 

September

5-9

Styrelsemöte Björkelund skola grävanbud mottagna varierade mellan 2,2 miljoner till 5,6.

Beslutade använda oss av Chalottendal Maskin AB och grävning per timma.

 

 

 

 

13-9

 

Charlottendal Maskin AB börjar grävningen sträckan Fredrika- till Rydväg och fortsätter sedan Vrångeboda- Flygaboda -Rydväg. Dom hittar mycket sten med följd att vi får köra bort sten och återfylla med bärgrus.

 

Oktober

1-10

Eón har även börjat med att bereda sträckan Mossbrohult-Bokelid-Stensjömåla, vi är med och diskuterar och försöker att skynda på för dem måste börja gräva tidig vår 2013

 

 

November

30-11

Snö och kallt Charlottendal avbryter är nu på väg från Gert i Stensjömåla mot Stensjömåla gård.

 

December

 

27-12  Utbetalning av vårt kommunala bidrag 343 780 kr.


 

 

 

Kallelse till årsmöte 2012 i

”Björkfiber Ekonomiska förening”

· Torsdagen den 29:e mars

· Klockan 18.30

· Björkebråtens skola

Program

· Inledning

· Kort tillbakablick på 2011

· Nuläget

· Fortsatta utbyggnaden 2012-2013

· Stadgeenliga årsmötesförhandlingar

Fika

· Till självkostnads pris

Alla intresserade är välkommen. Alla har yttranderätt medan rösträtt vid årsmötet har den som betalt medlemsavgift för 2011.

Bilagor

· Dagordning för årsmötet

· Verksamhetsberättelse

2012-03-10

Göran Nilsson

Ordförande

Björkfiber Ekonomiska Förening

Dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
 2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare och att jämte ordförande justera protokollet
 3. Godkännande av röstlängd
 4. Fastställande av dagordning
 5. Frågan om årsmötet blivit utlyst i behörig ordning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut om fastställande om balans- och resultaträkning samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 8. Beslut om ansvarfrihet för styrelsen
 9. Beslut om antalet styrelseledamöter

10.  Val av ordförande för ett år

11.  Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

12.  Val av revisorer

13.  Val av valberedning

14.  Verksamhetsplan och budget

15.  Fråga om arvoden till revisorer 2012

16.  Fråga om årsavgift

17.  Övriga ärenden

Verksamhetsberättelse 2010-2011

 

30-11-2010

Björkelunds Bygdeförening genom Lennart Karlsson ordnar ett möte i Björkelund Skola för information om fiberbredband i vårt område med deltagare Jörgen Larsson  från kommunen,Gunnar Johansson och Ulf Ulvebäck från eòn ned information om var dom skall gräva ner kablar  vilket innebär samförläggning, Ulf Danielsson från Åby Data med information vad är fiber och varför fiber Och Mats Bildh från Wexnet möjlig leverantör i fiberkabeln.

Ett fyrtiotal personer kom på mötet,och en Intressegrupp bildades på  10 personer för fortsatt undersökning för möjlighet att bilda fiberförening i vår omnejd. Beslutade att träffas 6-12-2010.

 

6-12-2010  Björkelund skola

Kontaktgrupp närvarande: Göran Nilsson,Peter Andersson, Roger Kranstedt,Olle Björmsjö,Christer Johansson,Ewa Lindqvist, Peter Tillawi,Ingemar Nilsson,Gert Bengtsson,Anders Johansson.

 

Diskuterade om att få ut en intresseanmälan innan jul då vi antog flera utbor med semesterstugor i området skulle komma till sina stugor.

Eòn berättade ju på Bygdeföreningens möte att de skulle börja gräva i mossbrohult våren 2011 så vi har lite bråttom om vi skall kunna vara med och samförlägga vår fiberslang.

Vi skall fundera på ett namnförslag . Ny träff 13-12-2010.

 

 

13-12-2010 Björkelund skola

Närvarande Ewa ,Peter A,Roger ,Christer ,Göran

 

Namnförslag på föreningen enades om Björkfiber.

Vi tog fram ett utkast på intresseanmälan som Göran skulle finjustera och sammanställa.

Kontaktlista  utformades. Diskuterade om hemsida på internet skulle upp snarast,Göran skulle ordna detta. Ny träff 20-12-2010.

 

20-12-2010 Björkelund skola

Närvarande Göran,Roger,Olle,Anders,Peter A

 

Utkast på Intresseanmälan framtagen som  vi godkände.Göran trycker upp 200 ex som vi hjälps åt med att dela ut veckan som kommer i brevlådorna innom vårt upptagningsområde.

En enkel hemsida uppe på nätet med lite information och en kontaktlista.

Göran pratat med Sven Olof Sörgårn på Peab för mer information och förutsättning att få fiber i vårt område, Göran och Olle åker träffar honnom i Växjö 28-12-2010. Ny träff 3-1-2011.

 

28-12 2010 Peab Kontor Växjö

 

Sven Olof Visade oss olika projekt som Peab och Wexnet projekterade där vi fick ta del av liknande förutsättning för fiberföreningar. Krister Langer som hjälper Ringamåla i Karlshams kommun att starta en fiberförening söder om vår var också med .

 

 

3-1-2011 Björkelunds skola

Närvarande: Göran N,Peter A, Roger ,Olle,Christer .

 

Beslutade att starta en ekonomisk förening så vi skulle kunna söka projektstöd från Länsstyrelsen,

Då det behövs organisionsnummer. Göran och Peter  skall undersöka möjligheterna  på bolagsverkets hemsida.Beslutade att vi skulle prata med grannar och fritidsboende, för att de skulle bli ännu mer  informerade om våra planer att starta ek förening  för att bygga ett fibernät i vårt område. Ny träff 17-1 2011

 

17-1 Björkelunds skola

Närvarande Olle,Peter A,Ingemar,Göran,Roger.

 

Beslutade att starta Björkfiber Ekonomisk förening

Vi höll en enkel konstituerande stämma som protokollfördes och justerades.

Föreningsstämman beslutade att för tiden fram till slutet av den första ordinarie föreningsstämman välja interimsstyrelse,  tre styrelseledarmöter och två styrelsesuppleant.

 

Föreningsstämman valde Göran Nilsson, Peter Andersson, Olle Björmsjö till styrelseledarmöter.

Föreningsstämman valde Anders Johansson och Christer Johansson till styrelsesuppleanter.

Till revisor för tiden fram till slutet av den första ordinarie föreningsstämman valdes Lennart Fohlin.

Ansökning till bolagsverket skickades in till bolagsverket 25-1-2011.Kostnad 1,100:-

Vi tar fram alternativa kartor på vårt stamnät till Wexnet med hjälp av våra intresseanmälningar så vi kan ta fram en grovkalkyl på hela projektet från Wexnet, Göran pratar med Daniel Noren på wexnet om vilken information han behöver.

Nästa möte 16-2-2011

 

8-2-2011 Registreringsbevis utfärdat Björkfiber Ekonomisk förening org nr: 769622-6864.

 

16-2-2011 Björkelund Skola

Närvarande Göran, Peter A, olle,anders,roger.

 

Vi har nu fått grovberäkning på kostnad för fiberprojektet av Daniel på ca 100:- per löpmeter inkl moms,men han hadde ett lågt pris på grävning för vi har stora delar samgrävning med e’on och ev Kommunens stamnät där sträckor ej är fastställda ännu.

Inbjudan till  Magnus Andersson på Coompanion Växjö om Skattekonsekvenser och moms för fiberföreningar, Göran åker dit.Beslutade ansöka om kommunalt uppstartsbidrag Göran skickar ansökan 17-2.

Nästa möte 27-2-2011

 

27-2-2011 Björkelund skola

Närvarande Roger,Anders,Gert,Peter A,Göran.

 

Göran berättade om mötet på Coompanion att det var mycket viktigt hur stadgar,anslutningsavtal och markupplåtelseavtal ser ut för att vi skall kunna momsregistrera oss,Göran skickar upp våra stadgar till Magnus för översyn och ge förslag på ev ändringar.

Göran,Peter A och Olle tar fram en projekt och tidplan med Wexnets  grovberäkning som grund för att kunna skicka in ansökan om projektstöd till Länsstyrelsen till nästa möte. Fått inbjudan till gjuteriet i Tingsryd den 7-3 för inf om  kommunens bredbandsutbyggnad i stomnätet.Göran och peter åker.

Nästa möte 17-3-2011

 

17-3-2011

Närvarande Anders,Roger,Olle,Peter A,Göran.

 

Fått tillbaka stadgar,anslutningsavtal och markupplåtelseavtal av Magnus på Coompanion

med vissa justeringar i stadgar  vilket betyder att vi måste ha ett extra stämma,eftersom vi inte har några medlemmar ännu så är vi bara styrelsen på stämman som beslutade enhälligt att ändra stadgarna. Stämman beslutade även att Peter Andersson skall vara kassör.

Göran,Olle,Peter,Roger,Anders skall förbereda lite för Stormöte 11-4-2011.

Göran mailar kontaktgrupp för nästa möte.

 

22-3-2011 Hos olle

Olle, Göran, Peter  tar fram agendaunderlag för möte 11-4,Göran kontaktar Kommun,Sparbanken Eken och Wexnet för ytterligare information om fiber,finansiering och kommunens  dragning av stomnätet. Planerar bokning av skola,kaffeservering och fika.

Tar fram prel. Anslutningskostnad,projekt och tidplan.

 

29-3 Agendan och inbjudningsblad färdiga, tryckes och delas ut i veckan i brevlådor samt lägges upp på hemsidan.

Göran skickar in bidragsansökning till länsstyrelsen.

 

7-4 Göran skickar in ändringsanmälan av stadgar till bolagsverket,kostnad 700:-

 

Vid mötet den 11 april var det ca 110-115 intresseanmälda.

Mötet den 11 april Björkelund Skola

 

Det var stor uppslutning ca 70 personer kom till Björkelunds skola för att lyssna och ta del av informationen.

 

Tingsryds kommun informerade om planerad utbyggnad av stamnätet som kommer att gå igenom vårt upptagningsområde vilket innebär samförläggning av fiberslang och lägre grävkostnad. Karta  på stamnätet finns på Kommunens hemsida.

 

Sparbanken Eken informerade om lån till fiberanslutningen.

 

Wexnet fanns på plats och svarade på olika tekniska frågor.

 

Björkfiber informerade om vad vi har gjort sedan förra mötet slutet nov 2010.

Projekt, Tidsplan,Kostnadsberäkning, presenterades .(finns på vår hemsida)

 

Vi avslutade med att fråga om vi skall gå vidare i Projekt Björkfiber och fick

Ett rungande ja från de närvarande.

 

18-4  medelande från bolagsverket nytt registreringsbevis klart.

20-4 Göran pratat med Gunnar Johansson på eón om offert på samförläggning fiberslang Etapp 1 Mossbrohult-Björkebråten.

2-5  Mottagit offert från Gunnar på eón ca 8,500 löpmeter a’ 35:- = 297,500:- exkl moms

Resterande regeleras efter uppmätning och besiktining.

Göran mailar kontaktgruppen om nästa möte Nästa möte  9-5

 

9-5

Närvarande Göran,Roger,Peter A,Olle, Christer

Mötet beslutade att Peter Andersson och Göran Nilsson skall vara firmatecknare tillsammans eller var för sig.

Beslutade att antaga e’ons offert på grävning och nedläggning av fiberslang.

Beslutade att trycka upp anslutningsavtal snarast .

Göran mailar kontaktgrupp om nästa möte.

 

12-5 underskrift och inlämning av e’ons offert.

Anslutningsavtal  upptryckta för utlämning i postlåda till alla intresseanmälda och övriga intresserade

Samt uppläggda på hemsidan, även markupplåtelseavtal är upplagd på hemsidan.

 

25-7 kontrakt börja teknas samt första inbetalningen kommer inn på kontot.

 

5-7 e’ons uppstartsmöte Etapp 1 Mossbrohult-Björkelund i Björkelunds skola 09.00

Göran och Olle var med.

 

7-7 björkelund skola

Närvarande Anders,Peter A,Roger,Göran.

 

Vi har fått förfrågan om grävning till Brorsmåla, Göran har pratat med Arne Karlsson Brändeborg-Vrångaböke fiber ,beslut att avvakta e’ons  planer .

Beslutade att liljegrens  gräver ner korta sträckor av vår slang debiteras per timme, om dom har tid.

Beslutade att fortsätta med interimsstyrelsen tills ordinarie årsmöte början 2012.

Beslutade att avvakta med slutdatum för anslutningsavtal.

Beslutade att ansöka om momsredovisning.

 

8-8 Räkning från e’on kommer på halva beloppet 185,938:- inkl moms

Göran varit i kontakt med Sven Olof på kommunen och de har lovat oss att låna ut slang tills vidare.

 

16-8 beslut om uppstartsbidrag från kommunen beviljats 5,000:-

 

23-8 Olle,Göran, Peter, gör ansökan för momsredovisning hos skatteverket.Göran och Christer skall planera  placering av våra fiberskåp i mossbrohultområdet.

 

16-9 kommer svar från skatteverket med olika frågor som skall beskriva verksamheten detaljerat,följden blir att kontakta Magnus på Coompanion,han tar del av förfrågan och skriver ihop förslag svar på frågorna som vi sänder in till skatteverket.

 

2-10 Fick tungt besked att vår styrelsemedlem Christer Johansson  hastigt avlidit i cancer veckan innan.

 

4-10 lite strul mellan gräventreprenören och Sven Olof på kommunen vid hämtning av vår slang men det reddes ut.

 

7-10 Göran pratade med Sven Olof om lån av mer slang och markeringsnät som kunde levereras direkt till Lasse Anderssons  såg i  Rimshult 5000m ,Lasse tog emot när det levererades.

Vi beställde ytterligare 5,000m slang och nät till samma leveransaddress som kommunen skulle debitera oss.

 

8-11 Beslut från skattemyndigheten momsredovisning beviljad.

 

Dec  Fortsättning på eons grävning och planering med jonatan på liljegrens.

 

 

Årsmöte 2011